Richtlijnen bij het kopen van een tuinhuisje en het huren van een tuin

Wanneer u geïnteresseerd bent in aankoop van een huisje, dan kunt u zich schriftelijk richten tot het bestuur van De Eendracht per e-mail: bestuur@volkstuinpark-de-eendracht.nl, door middel van een briefje in de brievenbus van het bestuursgebouw of per post: Joris van den Berghweg 4, 1067 HS Amsterdam. In dit bericht vermeldt u de datum, uw naam, adres en telefoonnummer en voor welk huisje u belangstelling heeft.

U krijgt van het bestuur bericht of u voor de tuin in aanmerking komt. Leden en aspirantleden gaan altijd voor, daarna anderen op datum van binnenkomst van de brieven.

Wanneer u in aanmerking komt voor een tuin kunt u een afspraak maken met de verkoper over de prijs en eventueel overname van de inboedel. Overname van inboedel is niet verplicht. Het huisje mag niet voor een hoger bedrag verkocht worden dan voor de op het taxatierapport vermelde prijs min de eventuele aftrekposten. Wanneer u tot overeen-stemming bent gekomen kunt u de prijs voor het huisje overmaken aan Tuingroep Eendracht, Amsterdam (ING IBAN: NL86 INGB 0005 0102 68). Zodra de penningmeester het geld binnen heeft wordt er door de secretaris een afspraak gemaakt voor de officiële overdracht met de koper, de verkoper en het bestuur.

Na de overdracht maakt de penningmeester het geld voor het huisje min de eventuele aftrekposten over aan de verkoper. De verkoper dient er rekening mee te houden dat er vlak voor de overdracht nog een tuincontrole plaatsvindt die misschien nog aftrek kan opleveren.

Bij de overdracht dient de koper bij zich te hebben: een uittreksel uit het bevolkingsregister niet ouder dan 3 maanden, een legitimatiebewijs, het bewijs van aspirantlidmaatschap; de contributie voor de resterende maanden van het jaar en de overdrachtskosten (€ 140,-), tezamen is dit ongeveer € 500,-. 

Het bestuur van De Eendracht en de bouwcommissie houden op elke eerste dinsdag van de maand van 19:00 tot 20:00 uur zitting in het bestuursgebouw (april t/m oktober). Daar kunt u zich ook inschrijven als aspirantlid.

Wat de koper moet weten

Door een tuin te huren op tuingroep Eendracht wordt u automatisch lid van de Bond van Volkstuinders (BVV). De hoofddoelstelling van de BVV is het stichten en beheren van volkstuinen en het propageren van het recreatief tuinieren als ontspanning.

Een van de belangrijkste kenmerken van het lid zijn van de bond is de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die de leden hebben voor het functioneren van de bond en in het bijzonder voor de tuingroep waar men tuiniert. Saamhorigheid en zelfwerkzaamheid zijn twee andere belangrijke kenmerken van het volkstuinieren.

Een volkstuin is dus geen op commerciële grondslag ingestelde organisatie waar men tegen vergoeding een plekje huurt en verder geen verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het onderhoud en het toezicht op het terrein. Iedereen die lid wordt van een tuingroep dient zich dit goed te realiseren. Door een tuin te huren op tuingroep Eendracht accepteert u de (mede) verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het gehele tuincomplex.

Om dit in goede banen te leiden is er een organisatiemodel gekozen en is een aantal spelregels opgesteld. De verenigingsstructuur, de doelstellingen en de spelregels van de Bond en de tuingroep zijn vastgelegd in statuten en reglementen. Deze krijgt u bij het huren van een tuin uitgereikt.